Get key mã hoá chạy facebook private
Nhập token lấy được từ hướng dẫn bên dưới nhập vào đây để lấy key mã hoá. Dùng key mã hoá này để chạy facebook private bằng http://player.trunguit.net/play?url ={link_facebook_private}&t={key_được_tạo_ra_bên_dưới}
Access Token
Key
Get key mã hoá bằng login
Đăng nhập tài khoản fb của bạn để lấy key (Hệ thống chỉ lưu key, không lưu tài khoản của bạn). Dùng key mã hoá này để chạy facebook private bằng http://player.trunguit.net/play?url ={link_facebook_private}&t={key_được_tạo_ra_bên_dưới}
Email
Pass
Key
Hướng dẫn lấy token
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản facebook của bạn và vào trang cá nhân.
Bước 2: View-source ra và tìm "access-token"
Bước 3: Lấy access-token đó tạo key thôi